Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację pomieszczenia na aneks kuchenny i remont pokoi dziecięcych

Adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny i remont pokoi dziecięcych
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na żywienie w 2008 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dom Dziecka w Rafałówce ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi polegajacej na przygotowywaniu posiłków, zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

umowa o świadczenie usług żywieniowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Na podstawie postępowania przetargowego w dniu 29.08.2007r. została zawarta umowa pomiędzy Domem Dziecka w Rafałówce a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce o świadczenie usługi polegajacej na przygotowywaniu posiłków i zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla niemowląt oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych do siedziby Domu Dziecka w Rafałówce.


Umowa w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę żywienia

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

OGŁOSZENIE
1. Zamawiający : Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Warta

Tel :. (0-43) 829-67-85, fax : (0-43) 829-68-65

e-mail : domdzieckawrafalowce@xl.wp.pl

2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia

mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

CPV55321000-6, 55521200-0

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

1) przygotowywaniu posiłków w ilości : I śniadanie 3660 porcji, II

śniadanie 3660 porcji, obiad 3660 porcji, podwieczorek 3660 porcji, kolacja 3660 porcji,

2) zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze opisane w załączniku Nr 1 do SIWZ,

3) dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr1 do SIWZ.

4. Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie

internetowej : www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl. Można

ją także uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Rafałówka 2, gm Warta

5. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami :

Maria Holak - dyrektor Domu Dziecka , w dni robocze w godzinach 800 -1400. tel. (0-43 ) 829-67-85 lub 829-68-65

6. Termin wykonania zamówienia :

Termin wykonania zamówienia : od 1 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w administracji Domu Dziecka w Rafałówce do dnia 20 sierpnia 2007 roku do godziny 1300

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sekretariat Domu Dziecka w Rafałówce, 20 sierpnia 2007 roku, godzina 1315

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena (waga) - 100%

10. Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędziecie poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.Internet/Tablica ogłoszeń - 9 - 20 sierpnia 2007 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Ogłoszenie Dyrektora Domu Dziecka w Rafałówce o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż drewna w ilości 21,56 metrów sześciennych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę oczyszczalni ścieków

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 tys. euro na budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Rafałówce
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

OGŁOSZENIE


 

Domu Dziecka w Rafałówce, z siedzibą: ul. Rafałówka 2, 98-290 Warta                                                  tel. (0 - 43) 829-67-85, faks: 829-68-65, o przetargu nieograniczonym, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 60.000 euro, na budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i instalacji wewnętrznej.

CPV 45232421-9, 45232410-9


 

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

Maria Holak tel. (0-43) 829-67-85 w godz. 800-1400, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana została na stronie internetowej Domu Dziecka pod adresem www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl, można również uzyskać drogą elektroniczną na wniosek Wykonawcy przesłany drogą pocztową lub elektronicznie na adres domdzieckawrafalowce@xl.wp.pl , lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym (15,00 zł.). Dokumentacja projektowa jest dostępna na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Adres strony internetowej Zamawiającego www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl

Oferty należy składać w Domu Dziecka w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, do dnia 19.06.2007 roku do godz. 1000.

Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie w Sali konferencyjnej, w dniu 19.06.2007 roku o godz. 1015.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Termin związania ofertą zgodnie z przepisami art. 85, ust. 1 Pzp. 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia / wymagany: od podpisania umowy do 30.09.2007 roku.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena (waga)                                - 100 %,


 


 


 

Internet/Tablica ogłoszeń Rafałówka, dnia 08.06. – 19.06.2007 roku


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
960KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ogłoszenie o wyniku przetargu na usługi żywieniowe

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaPrzed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3.

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:Dom Dziecka w Rafałówceb) REGON: 730155631c) kod, miejscowość, województwo, powiat:98- 290, Rafałówka, Łódzkie, Sieradzki

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

-, 2, -e) internet: http:// __________________________________ e-mail: ___________@_________________________f) numer kierunkowy 0 43tel. 8296865 faks 8296865


2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:świadczenie usług gastronomicznych oraz zaopatrzenie kuchni mlecznej w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 roku

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 178 320,00 zł = 40 647 eurosłownie: sto siedemdziesiąt siedem sześćset trzydzieści 00/100 zł = czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy 62/100 euro


4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|

lub postępowanie przeprowadzono w trybie

z wolnej ręki negocjacji z zach. konkurencji zapytania o cenę

PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___| przedmiotu zamówienia

5) - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi ___________


6) Oznaczenie oferty częściowej: ________________________________________
7) Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: ________________________________________8) Ceny ofert:

a) cena najtańszej oferty : netto 126 444,06 zł b) cena najdroższej oferty :

- wybrano ofertę (9a) lub - przetarg unieważniono (9b)9a) Wybrano następującą ofertę:a) firma: SPS ZOZ dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce, 98-290 Wartab) REGON: |_0_|_0__|_0__|_3__|_0_|_0__|_7_|__5_|_9__|c) kod, miejscowość, województwo, powiat:98 - 290 , Warta, Łódzkie , Sieradzkid) ulica, nr domu, nr lokalu:

Rafałówka 2e) internet: http:// ___________________________________ e-mail: __________@_________________f) numer kierunkowy 043tel. 8296864 lub 8296820 faks________________________________Cena wybranej oferty: netto 126 444,06 . słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 06/00

brutto 134 681, 76 zł słownie : sto trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden 76/100
9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):- w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,- zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o wyniku przetargu na usługi pralnicze

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


pieczęć zamawiającego

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaPrzed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3.

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:Dom Dziecka w Rafałówceb) REGON: 730155631c) kod, miejscowość, województwo, powiat:98- 290, Rafałówka, Łódzkie, Sieradzki

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

-, 2, -e) internet: http:// __________________________________ e-mail: ___________@_________________________f) numer kierunkowy 0 43tel. 8296865 faks 82968652) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:świadczenie usług pralniczych w okresie od 2 stycznia do 31 sierpnia 2007 roku3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 37 446,00 zł = 8535 eurosłownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć 00/00

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|

lub postępowanie przeprowadzono w trybie

z wolnej ręki negocjacji z zach. konkurencji zapytania o cenę

PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___| przedmiotu zamówienia

5) - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi ___________


Oznaczenie oferty częściowej: ________________________________________7) Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 2 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: ________________________________________8) Ceny ofert:

a) cena najtańszej oferty : 2,20 b) cena najdroższej oferty : 4,64 zł

- wybrano ofertę (9a) lub - przetarg unieważniono (9b)9a) Wybrano następującą ofertę:a) firma: Pralnia Garnizonowab) REGON: | 73009742500024c) kod, miejscowość, województwo, powiat:98 - 200 Sieradz


d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Wojska Polskiego 78

e) internet: http:// ___________________________________ e-mail: __________@_________________f) numer kierunkowy 043tel. 826-15-45 faks________________________________Cena wybranej oferty: 2,20 za 1 kg prania słownie: dwa złote 00/100 za 1kg prania


9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):- w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,- zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o przetargu na usługi pralnicze

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Dom Dziecka w Rafałówce ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pralniczych: bielizny, pościeli i odzieży w okresie od 2 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2007r., w ilosci około 900 kg miesięcznie. Dzienna ilość prania wynika z potrzeb bieżących Zamawiającego i bedzie ustalana każdorazowo przy odbiorze.

Termin składania oferty: do 20 grudnia 2006r. do godziny 11.00.

Miejsce składania oferty: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Warta

Kryterium wyboru: cena 100%


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług żywieniowych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dom Dziecka w Rafałówce ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych obejmujących przygotowanie posiłków oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego oraz zaopatrzenie kuchni mlecznej w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2007r..

Termin składania ofert: do 19.12.2006r. do godziny 11.00.

Miejsce składania ofert: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Warta.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Holak , w dniu:  12‑06‑2013 12:00:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata wagan , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 12:00:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive