Struktura organizacyjna


Strukturę organizacyjną Placówki tworzy:
  1. zespół wychowawczo -opiekuńczy : wychowawcy, opiekunka dziecięca,pielęgniarka,
  2. zespól diagnostyczno-terapeutyczny : pedagog,psycholog, logopeda, terapeuta, pracownik socjalny,
  3. zespół pracowników administracji i obsługi : pracownik administracyjny, kierowca, pokojowe, konserwator.

Dyrektor może tworzyć inne stanowiska pracy , nie wymienione wyżej, w zależności od potrzeb wychowanków.Pracownicy wszystkich zespołów podlegają bezpośrednio dyrektorowi Placówki.Szczegółową strukturę organizacyjną Placówki przedstawia schemat organizacyjny zamieszczony w załączniku.

W Placówce zatrudnia się pracowników w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia, rozwoju oraz warunków lokalowych.

Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć.W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.

Liczbę osób pracujących z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych,ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka.Jeżeli w Placówce przebywa więcej niż 14 dzieci, w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca.Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. Osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód i zapisać wykonanie tych czynności w zeszycie informacyjnym.
Informacja wytworzona przez:
Maria Holak , w dniu:  14‑04‑2006 11:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑04‑2006 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 11:58:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie