Zamówienia publiczne


Ogłoszenie

31‑01‑2019 08:59:15
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce informuje, że nie planuje w 2019 roku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz 1986).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamwiającego własnym transportem Wykonawcy

16‑12‑2015 14:43:40
Warta: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy Numer ogłoszenia: 345286 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319484 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865, faks. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 5, 5.1, 5.2 SIWZ. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: EUROPA Elżbieta Łabuz, ul. Laskowa 18/20, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163017,03 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 174801,60 Oferta z najniższą ceną: 174801,60 / Oferta z najwyższą ceną: 196102,80 Waluta: PLN .
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy

10‑12‑2015 12:44:43
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Rafałówce informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszonego w BZP, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 25 listopada 2015 roku na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: EUROPA Elżbieta Łabuz ul. Laskowa 18/20 98 – 220 Zduńska Wola w cenie 174 801,60 zł. brutto, (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotoch 60/100 zł.). Oferta najkorzystniejsza. Oferta uzyskała 100 pkt. Zamawiający informuje, że w postępowaniu uczestniczyło 2 Wykonawców: 1. Ww. wybrana jako najkorzystniejsza. 2. MAXI – FOOD, Usługi gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42, 93-552 Łódź. Cena oferty – 196 102,80 zł. Oferta uzyskała 91,08 pkt. Rafałówka, 10 grudnia 2015 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usługa polegajaca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonanwcy

25‑11‑2015 15:26:06
Warta: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy Numer ogłoszenia: 319484 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce , Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865. Adres strony internetowej zamawiającego: bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera pkt. 5, 5.1, 5.2 SIWZ. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2700,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100 ). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 49 1020 2212 0000 5602 0344 6721 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, (spełnia - nie spełnia). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 40 000, 00 złotych brutto. W przypadku wykonawców, którzy dokonali w/w usługę w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość usługi po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.2. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 44 na formularzu zgodnym z treścią formularza 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.4. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 złotych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.5. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Informacja określająca wartość wsadu do kotła. Przykładowy 10-dniowy jadłospis. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 60 2 - Wartość wsadu do kotła produktów najwyższej jakości - 20 3 - Ocena 10-dniowego jadłospisu przedstawionego przez Wykonawcę - 20 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta - pokój pracownika socjalnego. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy

23‑12‑2014 11:15:47

Warta: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy
Numer ogłoszenia: 418074 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 403634 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.


II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 5, 5.1, 5.2 SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROPA Elżbieta Łabuz, ul. Laskowa 18/20, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 136633,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 174324,00


 • Oferta z najniższą ceną: 174324,00 / Oferta z najwyższą ceną: 174324,00


 • Waluta: PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawia

17‑12‑2014 15:03:55INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszonego w BZP, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 9 grudnia 2014 roku na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

EUROPA

Elżbieta Łabuz

ul. Laskowa 18/20

98 - 220 Zduńska Wola

w cenie 174 324, 00 zł. brutto, (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100 zł.). Oferta najkorzystniejsza - jedyna w postępowaniu. Oferta uzyskała 100 pkt.

Rafałówka, 17 grudnia 2014 roku.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.

09‑12‑2014 13:53:53


Warta: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy
Numer ogłoszenia: 403634 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce , Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:

usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 5, 5.1, 5.2 SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.01.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2700,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100 ). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 49 1020 2212 0000 5602 0344 6721 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 40 000, 00 złotych brutto. W przypadku wykonawców, którzy dokonali w/w usługę w innych walutach niż PLN, zamawiający przeliczy wartość usługi po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.2 SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3 SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.4 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 złotych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.5 SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności ( posiłków ) oraz ich dowożenia do siedziby Zamawiającego. Spełnienie w/w warunków ocenione będzie na podstawie załączonego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób wystarczający przedmiotowy wpis. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1. Dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 2.dokumentów dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Wartość wsadu do kotła produktów najwyższej jakości - 20
 • 3 - Ocena 10 - dniowego jadłospisu przedstawionego przez Wykonanwcę - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta, pokój pracownika socjalnego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy

09‑12‑2014 12:31:14

Rafałówka, 9 grudnia 2014 roku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


POW.3311.13.2014


Dotyczy: postępowania o zamówienie na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem. Ogłoszenie o zamówieniu nr 393006 - 2014 z dnia 01.12.2014 roku.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93, ust.1, pkt. 1 Pzp. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) unieważnia ww. postępowanie, ponieważ do ostatecznego terminu składania ofert tj. do 09.12.2014 godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Maria Holak

Dyrektor
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiajacego własnym transportem Wykonawcy.

01‑12‑2014 11:55:47

Warta: Usługa polegającą na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy
Numer ogłoszenia: 393006 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce , Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegającą na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:

usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu własnym transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 5, 5.1, 5.2 SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.01.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2700,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100 ). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 49 1020 2212 0000 5602 0344 6721 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym (spełnia - nie spełnia)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 40 000, 00 złotych brutto. W przypadku wykonawców, którzy dokonali w/w usługę w innych walutach niż PLN, zamawiający przeliczy wartość usługi po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.2 SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3 SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 44 na formularzu zgodnym z treścią formularza 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.4 SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 złotych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.5 SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności ( posiłków ) oraz ich dowożenia do siedziby Zamawiającego. Spełnienie w/w warunków ocenione będzie na podstawie załączonego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób wystarczający przedmiotowy wpis. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1)dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 2)dokumentów dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Wartość wsadu do kotła produktów najwyższej jakości - 20
 • 3 - Ocena 10 - dniowego jadłospisu przedstawionego przez Wykonanwcę - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98 - 290 Warta, pokój pracownika socjalnego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na romont korytarza w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce

01‑10‑2014 11:56:15

Warta: Remont korytarza w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce.
Numer ogłoszenia: 324766 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 298540 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8296785 lub 8296865, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka samorządu powiatowego - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont korytarza w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce..


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rafałówce, obejmujący: 1) remont podłóg - założenie płytek kamionkowych, 2) remont ścian - wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian farbami emulsyjnymi i olejnymi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.50.00-7, 45.23.20.00-2, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Sowała TECH - BUD, ul. Spacerowa 71, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 17270,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 18508,98


 • Oferta z najniższą ceną: 18508,98 / Oferta z najwyższą ceną: 28729,69


 • Waluta: PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Nogala
email: pow@rafalowka.pl tel.:+48438296785 fax: +48438296865
, w dniu:  29‑05‑2009 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maria Holak
email: pow@rafalowka.pl tel.:0438296785 fax: 0438296865
, w dniu:  29‑05‑2009 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2019 09:13:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie