OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - żywienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem.

28‑12‑2012 12:39:45

Rafałówka: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem.
Numer ogłoszenia: 273175 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256139 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Dziecka - jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- MAXI - FOOD Usługi gastronomiczne Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42, 93-552 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78980,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 97142,70

- Oferta z najniższą ceną: 97142,70 / Oferta z najwyższą ceną: 162900,00

- Waluta: PLN.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem.

02‑01‑2012 13:52:16

Rafałówka: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem.
Numer ogłoszenia: 837 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311759 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Dziecka - jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków oraz ich dostarczaniu do siedziby Zamawiającego własnym transportem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków, oraz dostarczaniu ich własnym transportem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. ALEKSANDRA Aleksandra Kulawiak, Wróblew 9, 98-285 Wróblew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 182356,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 165345,00
 • Oferta z najniższą ceną: 165345,00 / Oferta z najwyższą ceną: 191625,00
 • Waluta: PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę budynku Domu Dziecka w Rafałówce - Etap I dobudowa klatki schodowej..

14‑07‑2011 14:47:00

Rafałówka: Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce - Etap I dobudowa klatki schodowej.
Numer ogłoszenia: 193299 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174787 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Dziecka - jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce - Etap I dobudowa klatki schodowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce - Etap I dobudowa klatki schodowej. Inwestycja pn. dobudowa klatki schodowej przewiduje następujące roboty: roboty rozbiórkowe; wykopanie i wykonanie fundamentów; postawienie ścian; wykonanie schodów i stropów żelbetowych; wykonanie dachu; posadzki i ułożenie płytek kamionkowych; wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych; malowanie; zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji elektrycznej; wykonanie tynków zewnętrznych; ocieplenie ścian i malowanie; obróbki blacharskie; położenie kostki brukowej. Szczegółowy opis robót zawierają: załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorysy nakładcze i przedmiary, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja obejmuje dobudowę klatki bez dźwigu i co. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.26.23.00-4, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAFIT Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84L, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 138888,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 135581,15
 • Oferta z najniższą ceną: 135581,15 / Oferta z najwyższą ceną: 135581,15
 • Waluta: PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont Domu Dziecka w Rafałówce.

11‑07‑2011 13:54:22

Rafałówka: Remont Domu Dziecka w Rafałówce.
Numer ogłoszenia: 189449 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162533 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Dziecka - jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Dziecka w Rafałówce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Remont Domu Dziecka w Rafałówce. Inwestycja przewiduje remont pomieszczenia gospodarczego (piwnica), pomieszczenia magazynu (piwnica), remont dachu, malowanie zalanych pomieszczeń, remont zewnętrzny budynku domu dziecka. Szczegółowy opis robót zawierają: załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorysy nakładcze i przedmiary oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.19.00-3, 45.26.23.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAFIT Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84L, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 51604,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43605,71
 • Oferta z najniższą ceną: 43605,71 / Oferta z najwyższą ceną: 62221,70
 • Waluta: PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłodzenie o udzieleniu zamówienia- usługi - żywienie

23‑12‑2008 14:48:30


Rafałówka: usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków, zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Dziecka w Rafałówce..
Numer ogłoszenia: 377371 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342323 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka, Rafałówka 2, Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków, zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Dziecka w Rafałówce...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków, zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Dziecka w Rafałówce. Usługa obejmuje przygotowanie posiłków całodobowych dla 30 dzieci w ilościach: śniadanie - 10950 porcji, II śniadanie - 10950, obiad - 10950 porcji, powieczorek 10950 porcji, kolacja 10950 porcji oraz zaopatrzeniu kuchni mlecznej w artykóły spożywcze w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 199513.99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymiw Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Rafałówka, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 199513.99
 • Oferta z najniższą ceną: 199513.99 oferta z najwyższą ceną: 199513.99
 • Waluta: PLN.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę żywienia

15‑12‑2008 10:53:26


Dom Dziecka w Rafałówce informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszonego w BZP, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 01.12.2008 roku na usługę polegającej na przygotowaniu posiłków, zaopatrywanie kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do siedziby Zamawiającego, tj. do Domu Dziecka w Rafałówce dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce

98-290 Warta
w cenie 213.167,31 zł. brutto, (słownie zł: dwieście trzynaście tysięcy, sto sześćdziesiąt siedem , 31/100). Oferta najkorzystniejsza cenowo. Jedyna w postępowaniu. Oferta otrzymała 100 pkt.INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

22‑09‑2008 10:38:14


Rafałówka: Adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny oraz remont pokoi dziecięcych.
Numer ogłoszenia: 228601 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Tak, numer ogłoszenia w BZP: 193663 - 2008r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Dziecka, Rafałówka 2, Rafałówka, woj. łódzkie, tel. 043 8296785 lub 8296865, fax .


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna samorzadu powiatowego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny oraz remont pokoi dziecięcych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Adaptacja pomieszczenia na aneks kuchenny - rozebranie boazerii i podłóg; remont ścian, podłóg i warstw stropowych; położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufi-cie; malowanie; przebudowa instalacji elektrycznej; licowanie ścian i podłóg płyt-kami; wykonanie podejść odpływowych z PCV; montaż zlewozmywaka i umywalki; Remont pokoi dziecięcych - rozebranie boazerii i podłóg, remont ścian, podłóg i warstw stropowych, położenie wykładziny podłogowej PCW; położenie gładzi gip-sowych na ścianach i suficie; malowanie..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

30289.93 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU GRAFIT s.c. Marcin Gwis, Roman Kałuża, Ryszard Mes, ul. Jana Pawła II 84L, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 30289.93
 • Oferta z najniższą ceną: 30289.93 oferta z najwyższą ceną: 35612.45
 • Waluta: PLN.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

umowa o świadczenie usługi żywienia

19‑12‑2007 11:50:27

W dniu 19.12.2007r. zawarto umowę nr 23/2007 pomiędzy Domem Dziecka w Rafałówce a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce. Umowa dotyczy świadczenia usługi polegajacej na przygotowywaniu posiłków, zaopatrywaniu kuchni mlecznej w artykuły spożywcze oraz dostarczaniu posiłków i artykułów spożywczych własnym transportem do Domu Dziecka w Rafałówce w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Holak , w dniu:  18‑04‑2006 10:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata wagan , w dniu:  18‑04‑2006 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 09:56:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie